Takmičari: {{ t }}kg

Takmičar Bodovi Rang lista Plasman
{{ i + 1 }}. {{ r.f }}
{{ r.team_title }}
{{ (r.p == 0 ? '-' : r.p) }} {{ (r.r == 0 ? '-' : r.r + '. mesto') }} {{ r.place }}. mesto -
- Nema takmičara - - -